Bijlagen

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

Afkortingenlijst

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BV

Besloten vennootschap

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CV

Commanditaire vennootschap

ECB

Europsese Centrale Bank

Grex

Grondexploitatie(complex)

NIEGG

Niet in exploitatie genomen gronden

NV

Naamloze vennootschap

P&C

Planning- en control

PPS

Publiek private samenwerking

Vpb

Vennootschapsbelasting

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Begrippenlijst

Actief grondbeleid

Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente grond verwerft, bouw- en woonrijp maakt en dan verkoopt aan een ontwikkelaar. Zij kiest daarbij voor gehele of gedeeltelijke overname van het economisch risico op de grondexploitatie.

Anterieure overeenkomst 

Een overeenkomst over de ontwikkeling van een locatie met marktpartijen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan.

Bouwclaim 

Hierbij draagt een marktpartij zijn gronden over aan de gemeente in ruil voor een claim op de toekomstige bouwrijpe grond. Daarbij wordt op het moment van verkoop van de grond aan de gemeente de methode van prijsbepaling bij de afname van de bouwrijpe grond van de gemeente vastgelegd.

Bouwrijp maken 

Grond geschikt maken voor ontwikkeling door bodemsanering, ophogen en andere grondwerken.

Contante waarde

Een methode om alle kosten en opbrengsten met rente terug te rekenen tot een basisjaar.

Eindwaarde

De verwachte waarde van kosten en opbrengsten tot aan afronding van het project.

Faciliterend grondbeleid

Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente de grond niet zelf verwerft, maar de ontwikkeling aan de eigenaren zelf overlaat binnen door de gemeente te stellen kaders.

Grondbeleid

De manier waarop de gemeente en andere spelers omgaan met grond waarop ontwikkeld wordt (van bestemming verandert)

Grondexploitatie

Raming van de kosten over de tijd voor het leveren van bouw- en woonrijpe grond, afgezet tegen de toekomstige opbrengsten van de verkoop van de grond.

Part. opdrachtgeverschap

Particulieren kopen een kavel en bouwen volgens hun eigen ontwerp en kiezen zelf de bouwende partij.

Perifere/grootschalige

Is detailhandel op locaties buiten de reguliere detailhandel winkelcentrum (aan de rand van de stad of perifeer gelegen. 

Woonrijp maken

Aanleg en inrichting van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34