Grondexploitaties

Herstructureringsprojecten

G706 Tollenstraat/Dobbelmanweg(herontw scholenterreinen)

1. Kerninformatie

De bestaande scholen op deze terreinen zijn verhuisd naar het nieuwe Voorzieningenhart aan de Willemsweg/Thijmstraat in het Willemskwartier. Conform het raadsbesluit uit 2007 worden deze vrijgekomen terreinen herontwikkeld waarbij het financieel resultaat op zijn minst sluitend moet zijn.

Planexploitatie vastgesteld: 13 juni 2007; omzet: ruim € 1 mln.: resultaat: € 0,- (neutraal); oorspronkelijke oplevering ‘16.

Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2022

2. Projectgegevens

Programma

Woningen

11 koopwoningen (Dobbelmannweg)

Parkeren

Op eigen terrein/maaiveld

Openbare ruimte

N.n.b.

Opp. plangebied

Circa 1,1 ha

Ontwikkelaar intern
                               extern

M. Boom

Dura Vermeer

3. Ontwikkelingen laatste jaar

De voormalige school aan de Dobbelmannweg is een woningbouwlocatie,maar is de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd geweest. Het pand is in 2020 gesloopt. De openbare verkoopprocedure voor deze locatie is in 2019 gestart. Vanuit deze procedure kon in 2020 met een projectontwikkelaar een overeenkomst worden gesloten voor de bouw van 11 grondgebonden (duurzame) woningen. De verwachting is dat het bestemmingsplan medio 2021 onherroepelijk zal worden waarna gestart kan worden met de bouw.

4. Financiën

Projectkosten

Projectopbrengsten

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Verwervingen

587.000

587.000

Verkopen

1.350.000

1.500.000

Bouw- & woonrijpmaken

480.000

397.000

Bijdrage gemeente

0

0

Plankosten incl. VTU

681.000

771.000

Huuropbrengsten

560.000

560.000

Bijdrage Voorziening.hart

0

0

Overige

350.000

387.000

Overige

0

0

Opbrengstendaling

0

0

Rente en kostenstijging

95.000

90.000

Totale kosten

1.843.000

1.845.000

Totale opbrengsten

2.260.000

2.447.000

Gerealiseerd tot datum

1.374.000

1.628.000

Gerealiseerd tot datum

910.000

1.064.000

Gerealiseerd in periode

106.000

253.000

Gerealiseerd in periode

14.000

154.000

Nog te realiseren

469.000

217.000

Nog te realiseren

1.350.000

1.383.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2020   €    417.000,-    Voordelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2021   €    602.000,-    Voordelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.

Toelichting verschillen

Het planresultaat is voordeliger geworden door de hogere opbrengst uit gronduitgifte.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

Programma 2020
cfm VGP 2020

UITGEGEVEN
in 2020

Programma 2021
cfm VGP 2021

Won. Dobbelmannweg

Circa 20 (tender)

11

0

5. Risico(beheersing)

Niet van toepassing.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34