Grondexploitaties

Herstructureringsprojecten

G711 Dukenburg herstructurering

1. Kerninformatie

Op 27 mei 2009 heeft de gemeenteraad de planexploitatie voor de ontwikkeling van 8 gemeentelijke locaties binnen het stadsdeel Dukenburg vastgesteld. Op 1 februari 2012 heeft de gemeenteraad een aangepaste planexploitatie vastgesteld waarin 6 gemeentelijke locaties resteerden: Zwanenveld 14e straat (locatie 8), Lankforst 52e straat (locatie 9), Meijhorst 61e straat (locatie 10), Staddijk Noord (locaties 26/27) en waarbij winkelcentrum Malvert aan de planexploitatie is toegevoegd. Vanwege de (indertijd) beperkte vraag die uit woningbouwonderzoeken naar voren kwam zijn de locaties 8, 9 en 10  niet in de verkoop gebracht. Voor winkelcentrum Malvert zijn geen concrete plannen voorzien in de planexploitatie.

Vaststelling planexploitatie: 27 mei 2009; omzet € 3,6 mln; resultaat: € 0 (neutraal); oplevering 2016 (oorspronkelijk).

Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2022

2. Projectgegevens

Programma

Woningen

Circa 48

Parkeren

N.v.t.

Bedrijvigheid

circa 2 ha bijzondere doeleinden (Dela) en maximaal 4.500 m2 detailhandel WC Meijhorst

Openbare ruimte

beperkte maatregelen openbare ruimte

Opp. plangebied

Ontwikkelaar intern
                               extern

M. van Gerwen

Ten Brinke

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In december 2019 is het bestemmingsplan voor het winkelcentrum onherroepelijk geworden, nadat het lopend beroep was ingetrokken. In juni 2020 zijn de omgevingsvergunningen voor de nieuwbouw verleend. Na levering van de gronden in juli 2020 is de bouw gestart. Op 5 november 2020 is het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw gevierd. De eerste fase van de herinrichting van de openbare ruimte is in het voorjaar afgerond. De volgende fases volgen op de oplevering van de bebouwing. De oplevering van de supermarkten is voorzien in het voorjaar van 2021.

In het licht van de toegenomen woningbehoefte wordt komend jaar opnieuw gekeken naar de locaties 8, 9 en 10. De laatste als onderdeel van de visie voor de 60e straat Meijhorst waaraan op dit moment gewerkt wordt.

4. Financiën

Projectkosten

Projectopbrengsten

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Verwervingen

6.636.000

6.636.000

Verkopen

7.045.000

7.045.000

Bouw- & woonrijpmaken

2.363.000

2.348.000

Bijdrage gemeente

1.000.000

1.000.000

Plankosten incl. VTU

3.587.000

3.577.000

ISV

300.000

300.000

Overige

239.000

239.000

GSO

390.000

390.000

Rente en kostenstijging

517.000

508.000

Overig (gemeentel bijdr)

4.002.000

4.003.000

Totale kosten

13.342.000

13.308.000

Totale opbrengsten

12.737.000

12.738.000

Gerealiseerd tot datum

8.295.000

9.127.000

Gerealiseerd tot datum

8.887.000

12.238.000

Gerealiseerd in periode

350.000

832.000

Gerealiseerd in periode

0

3.351.000

Nog te realiseren

5.047.000

4.181.000

Nog te realiseren

3.850.000

500.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2020   €    605.000,-      Nadelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2021   €    570.000,-      Nadelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Voor dit project is een bedrag van € 547.304,- als voorziening opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.

Toelichting verschillen

Het eindresultaat is minder nadelig geworden door lagere sloop- en plankosten en iets lagere kosten rente/kostenstijging.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing

5. Risico(beheersing)

Niet van toepassing.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34