Grondexploitaties

Bedrijvigheidsprojecten

G611 Hollandiaweg (energiecentrale)

1. Kerninformatie

Nu de energiecentrale per 1 januari 2016 is gesloten als gevolg van de SER-afspraken, wil GDF Suez onder de nieuwe naam ENGIE deze locatie herontwikkelen tot een groene delta waar duurzame vormen van energieopwekking worden gerealiseerd.
Planexploitatie: vastgesteld 5 juni 2018; omzet € 244.000; resultaat: € 0,-.

Verwachte oplevering project : 2019

Afsluiting planexploitatie: 31 december 2021

2. Projectgegevens

Ontwikkelaar intern
                               extern

M.L. Verschure

Engie

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In 2018 is met ENGIE overeenstemming bereikt over de kosten van een bestemmingsplanprocedure. De voorbereiding hiervan is gestart. Op grond van de experimentenregeling van de Crisis- en Herstelwet wordt voor dit project gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet om een flexibel planologisch kader te kunnen vaststellen voor toekomstige ontwikkelingen. Eind 2019 is de gebiedsvisie vastgesteld. Hierna volgen de Milieu Effect Rapportage en het bestemmingsplan, de voorbereiding hiervoor hebben in 2020 plaatsgevonden.

4. Financiën

Projectkosten

Projectopbrengsten

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Per 01-10-2019

Per 01-10-2020

Verwervingen

Verkopen

Bouw- & woonrijpmaken

Bijdrage ontwikkelaar

238.000

258.000

Plankosten incl. VTU

284.000

303.000

Huuropbrengsten

Overige

Overige

Rente en kostenstijging

1.000

1.000

Totale kosten

285.000

304.000

Totale opbrengsten

238.000

258.000

Gerealiseerd tot datum

195.000

209.000

Gerealiseerd tot datum

54.000

136.000

Gerealiseerd in periode

118.000

14.000

Gerealiseerd in periode

-6.000

81.000

Nog te realiseren

90.000

95.000

Nog te realiseren

184.000

122.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2020   €   47.000,- nadelig
Prognose eindresultaat per 01-01-2021   €   46.000,- nadelig

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Voor dit project is een verliesvoorziening van € 45.549,- ingesteld. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum.

Toelichting verschillen
Het budget voor plankosten is bij deze herziening naar boven bijgesteld en er is een bijdrage ontvangen voor begeleiding m.e.r. procedure.

Toelichting uitgifte cijfers
N.v.t.

5. Risico(beheersing)

Meer interne inzet benodigd in de voorbereiding van het bestemmingsplan door het experimentele karakter.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2021 11:30:08 met de export van 01/18/2021 11:19:34